Księgi rachunkowe

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a dla ryczałtowców ewidencji przychodów,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży zgodnie z zapisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym,
 • sporządzanie na podstawie ksiąg i rejestrów wszystkich niezbędnych deklaracji podatkowych i sprawozdawczych,
 • dostarczanie dokumentów do odpowiednich urzędów,
 • rozliczenia w zakresie podatku dochodowego,
 • przygotowywanie przelewów z tytułu zobowiązań podatkowych,
 • opracowywanie Zakładowych Plantów Kont,
 • usprawnianie zasad obiegu dokumentów w jednostce
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • uczestnictwo w badaniu sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS,
 • reprezentowanie podatnika przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym i innymi urzędami w zakresie naszego umocowania.

Kadry i płace

 • przygotowywanie umów o pracę, umów zleceń, umów o dzieło,
 • obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac,
 • wyliczanie składek ZUS i sporządzanie miesięcznych deklaracji,
 • przygotowywanie i składanie do ZUS dokumentów zgłoszenia do ubezpieczeń oraz wyrejestrowania z ubezpieczeń dla pracowników,
 • wydruki list płac w formie pasków pracowniczych spełniających wymogi raportów miesięcznych RMUA dla ubezpieczonych,
 • wyliczanie podatku dochodowego osób zatrudnionych i sporządzanie deklaracji miesięcznych,
 • rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych, 
 • prowadzenie akt osobowych, kart urlopowych oraz ewidencji wynagrodzeń pracowników,
 • organizacja badań lekarskich oraz szkoleń BHP.

Inne usługi

 • doradztwo zakresie rozwiązań optymalizujących wysokość należności podatkowych,
 • dbałość o bezpieczeństwo podatkowe zawieranych transakcji,
 • stały nadzór podatkowy,
 • nalizy podatkowe planowanych przedsięwzięć,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • przygotowywanie i załatwianie spraw związanych z aktualizacją danych o przedsiębiorstwie w Sądzie Rejestrowym, Urzędzie Skarbowym,
 • bez ograniczeń udzielamy wszelkich porad i wyjaśnień księgowo-podatkowych,
 • pomoc w uzyskaniu kredytów, sporządzanie prognoz i analiz wykonalności projektów dla banków,
 • konstruowanie umów cywilno-prawnych, w tym factoringu, umów handlowych.